06.03.2021. Обсуждение диссертационной работы Рустамовой У.М.

11 март 2021 йил соат 14.00 да.

 

Республика ихстисослаштирилган  травматология ва ортопедия илмий амалий тиббиёт маркази хузуридаги Илмий даражалар берувчи DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01  илмий кенгаши асосида тузилган Бир марталик илмий даражалар берувчи DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01  илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар                                                          Кун тартиби:

Талабгор Рустамова Умида Мухтаровнанинг «Остеоартроз коленного сустава и остеопороз у женщин Узбекистана в постменопаузальном периоде: взаимосвязь, диагностика, лечение» («Ўзбекистон аёлларида постменопаузал даврда тизза бўғими остеоартрози ва остеопороз: ўзаро боғлиқлик, диагностика, даволаш») номли тиббиёт фанлари фан доктори (DSc) илмий даражаси учун 14.00.22 -   «травматология ва ортопедия» ва 14.00.19 – «клиник радиология» ихтисосликлари бўйича  бажарилган диссертация иши мухокамаси

        Илмий  маслахатчи:

тиббиёт фанлари доктори профессор

Азизов М.Ж.

         Тақризчилар: тиббиёт фанлари доктори Хамраев А.Ш.

                         тиббиёт фанлари доктори  Юсупалиева Г.А.

                         тиббиёт фанлари доктори Саттаров А.Р.

 

 

05.02.2021. Обсуждение диссертационной работы Тугузова Б.Э.

Семинарский совет. 05.02.2021г. ч.14.00. кафедра травматология ортопедия и ВПХ,ТМА. Соискатель: Тугузов Бунёд Эсонович. Тема: "Усовершенствования эндопротезирования тазобедренного сустава". Научный руководитель: доктор медицинских наук, Хамраев Алишер Шахабович.
Рецензенты: 
д.м.н. Валиев Эркин Юлдашович
к.м.н. Мирзаев Шавкат Хусанович.

Обсуждение диссертационной работы Б.Э.Тугузова 05.02.2021

Семинар мухокамаси куни 05.02. 2021 й.
ТТА, травматология ортопедия ва ХДЖ кафедраси мустакил изланувчиси Тугузов Бунёд Эсонович. 
Мавзу: "Чаноқ-сон бўғими эндопротезлашни такомиллаштириш"
Илмий рахбар: Хамраев Алишер Шахабович.
Такризчилар: 
Валиев Эркин Юлдашович. 
Мирзаев Шавкат Хусанович

Защита диссертации

 

Таджиназаров Муродбек Баходировичнинг

фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси учун бажарилган диссертациясининг DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01 Илмий кенгаши кошидаги Семинар кенгашида 2020йилнинг 9 - декабрь соат 14.00 да дастлабки ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тизза бўғими патологик синовиал бурмаларини ташхислаш ва даволаш», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2020.2.PhD/Tib1263

Илмий раҳбар: Ирисметов Муроджон Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази. DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01

Расмий такризчилар: Хамраев Алишер Шахобович, тиббиёт фанлари доктори, (Тошкент, Ўзбекистон Республикаси); Каримов Хотам Махкамович, тиббиёт фанлари номзоди (Тошкент, Ўзбекистон Республикаси);

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади:  тактик ва техник жиҳатларни оптималлаштириш ва артроскопик жарроҳлик коррекцияни жорий этиш орқали тизза бўғимининг патологик синовиал бурмаларини даволаш натижаларини яхшилашдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

морфологик тадқиқотлар билан тасдиқланганки, тизза бўғимидаги патологик синовиал бурмалар намоён бўлган яллиғланиш реакцияли артропатия бўлиб, унинг ривожланиши ифодаланган сурункали синовитнинг шаклланишига, дегенератив-дистрофик жараёнлар ривожланишининг бир неча бор ортиб борувчи хавфига, хондромаляция ва қайта такрорланувчи синовитга олиб келади;

жарроҳлик аралашув ҳажмини танлаш, специфик асоратларнинг шаклланиши ва реабилитация чораларини ҳисобга олган ҳолда тизза бўғимининг патологик синовиал бурмаларининг узоқ муддатли ва қайта такрорланувчи кечишига олиб келадиган асосий тактик ва техник камчиликлар аниқланди;

тизза бўғимининг патологик синовиал бурмаларини артроскопик жарроҳлик даволаш усули ишлаб чиқилган бўлиб, у бурмани тўлиқ олиб ташлашга, гемартрознинг олдини олишга ва бўғим жароҳатланишини камайтиришга, даволаш самарадорлигини оширишга ёрдам беради, беморларнинг эрта фаоллашувини яқинлаштиришга ва реабилитациясини тезлаштиришга имкон беради;

қиёсий аспектда тизза бўғимининг синовиал бурмаларини уларнинг патологик ўзгаришлари билан эрта артроскопик жарроҳлик даволашнинг мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлиги баҳоланди ва қиймати аниқланди;

жарроҳлик ёндашувларини оптималлаштиришни ҳисобга олган ҳолда тизза бўғимининг патологик синовиал бурмалари учун диагностика ва даволаш тактикасини танлаш алгоритми ишлаб чиқилди.

 

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

Тизза бўғимининг патологик синовиал бурмалари бўлган беморларга юқори технологик ёрдам кўрсатиш сифатини ошириш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар натижаларига кўра:

"Тизза бўғимининг синовиал бурмалари патологиясининг диагностикаси" услубий тавсиялар ишлаб чиқилди (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 09 октябрдаги 8н-д/169-сонли маълумотномаси);

"Тизза бўғимининг синовиал бурмалари патологиясини артроскопик даволаш" услубий тавсиялар ишлаб чиқилди (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 09 октябрдаги 8н-д/169-сонли маълумотномаси). Ишлаб чиқилган тавсиялар тизза бўғимининг синовиал бурмалари патологиясини даволаш натижаларини яхшилашга имкон берди, айниқса касалликнинг оғир босқичи бўлган гуруҳда;

"Тизза бўғимининг патологик синовиал бурмаларининг диагностикаси ва жарроҳлик даволаш усули" такомиллаштирилди (FAP 01538-сонли фойдали модел учун патент) (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 09 октябрдаги 8н-д/169-сонли маълумотномаси);

тизза бўғимининг патологик синовиал бурмалари бўлган беморларга кўрсатиладиган тиббий ёрдам сифатини яхшилаш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалий фаолиятига, хусусан, Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд филиали, Хоразм вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказига жорий этилди (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2020 йил 09 октябрдаги 8н-д/169-сонли маълумотномаси).

Тизза бўғимининг патологик синовиал бурмалари бўлган беморларни даволашга таклиф этилган комплекс ёндашувни қўллаш ихтисослаштирилган юқори технологик тиббий ёрдам турини сезиларли даражада кенгайтирди, бу ажойиб ва яхши натижалар частотасини 94,6% гача оширишга, касалликнинг мураккаб кечиш хавфини 18,1% дан 5,4% гача, касалхонага ётқизиш муддатларини 36% га камайтиришга ва даволаш харажатларини 27,4% га камайтиришга имкон берди.    

 

Семинар кенгаши раиси                                                      Алимов А.П.

Семинар кенгаши котиби                                           Салиев М.М.

Илмий раҳбар                                                            Ирисметов М.Э.

Талабгор                                                                     Таджиназаров М.Б.

 

 

 

 

Объявление

об обсуждении диссертации Таджиназарова Муродбека Баходировича на соискание ученой степени  доктора философии (PhD) на Семинарском совете при Научном совете DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01 от 9.12.2020 г. в 14.00 часов

I. Общие сведения.

Название диссертации, шифр специальности (направление науки присуждающая ученую степень): «Диагностика и лечение патологических синовиальных складок коленного сустава», 14.00.22-Травматология и ортопедия.

Номер утверждения темы диссертации: В2020.2.PhD/Tib1263

Научный консультант: Ирисметов Муроджон Эргашевич, доктор медицинских наук.

Название учреждения, где выполнена диссертация: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии.

Название учреждения Специализированного Научного совета: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии DSc.04/30.12.2019.Tib.62.01

Рецензенты:

  1. д.м.н., Хамраев Алишер Шахобович
  2. к.м.н., Каримов Хотам Махкамович

II. Цель исследования. Улучшение результатов лечения патологических синовиальных складок коленного сустава путем оптимизации тактико-технических аспектов и внедрения артроскопической хирургической коррекции.

III. Научная новизна исследования заключается в следующем:

доказано морфологическими исследованиями, что патологические синовиальные складки коленного сустава являются артропатией с выраженной воспалительной реакцией, прогрессирование которой приводит к формированию выраженного хронического синовита, многократно возрастающему риску развития дегенеративно-дистрофических процессов, хондромаляции и рецидивирующего синовита;

определены основные тактико-технические недочеты, способствующие длительному и рецидивирующему течению патологических синовиальных складок коленного сустава с учетом особенностей выбора объема оперативного вмешательства, формирования специфических осложнений и реабилитационных мероприятий;

разработан способ артроскопического оперативного лечения патологических синовиальных складках коленного сустава, способствующий полному удалению складки, профилактике гемартроза и позволяющий снизить травматизацию сустава, повысить эффективность лечения, приблизить раннюю активацию и реабилитацию пациентов;

в сравнительном аспекте определено значение и дана оценка целесообразности и эффективности выполнения раннего артроскопического оперативного лечения синовиальных складок коленного сустава при их патологических изменениях;

разработан алгоритм диагностики и выбора тактики лечения патологических синовиальных складок коленного сустава с учетом оптимизации хирургических подходов. 

IV. Внедрение результатов исследования. По результатам научного исследования по улучшении качества оказываемой высокотехнологичной помощи больным патологическими синовиальными складками коленного сустава:

разработаны методические рекомендации «Диагностика патологии синовиальных складок коленного сустава» (справка Министерства здравоохранения №8н-д/169 от 09 октября 2020 года);

разработаны методические рекомендации «Артроскопическое лечение патологии синовиальных складок коленного сустава» (справка Министерства здравоохранения №8н-д/169 от 09 октября 2020 года). Разработанные рекомендации позволили улучшить результаты лечения патологии синовиальных складок коленного сустава, особенно в группе с тяжелым течением заболевания;

усовершенствован «Способ диагностики и оперативного лечения патологических синовиальных складок коленного сустава» (Патент на полезную модель №FAP 01538) (справка Министерства здравоохранения №8н-д/169 от 09 октября 2020 года);

полученные научные результаты по улучшению качества оказываемой помощи больным с патологическими синовиальными складками коленного сустава внедрены в практическую деятельность здравоохранения, в частности, в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии, Хорезмский областной многопрофильный медицинский центр (справка Министерства здравоохранения №8н-д/169 от 09 октября 2020 года). Применение предложенного комплексного подхода к лечению больных патологическими синовиальными складками коленного сустава был существенно расширен спектр оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, что позволило достоверно повысить частоту отличных и хороших результатов до 94,6%, сократить риск осложненного течения заболевания с 18,1% до 5,4%, сроки госпитализации на 36%, снизить затраты на лечение на 27,4%.

 

 

Председатель Семинарского совета                                Алимов А.П.

Ученый секретарь Семинарского совета                         Салиев М.М.

Научный консультант                                                            Ирисметов М.Э.

Соискатель                                                                                Таджиназаров М.Б.

 

 

 

Обсуждении диссертации Расулова М.Р. на соискание ученой степени доктора философии (PhD)

Обсуждении диссертации Расулова Мирзохида Расуловича на соискание ученой степени доктора философии (PhD) на Семинарском совете Название диссертации, шифр специальности (направление науки присуждающая ученую степень): «Усовершенствование хирургического лечения привычного вывиха надколенника», 14.00.22-Травматология и ортопедия. 13 ноябрь время 15.00.

Номер утверждения темы диссертации: B2019.3. PhD/Tib1051.

Научный консультант: Ирисметов Муроджон Эргашевич, доктор медицинских наук.

Рецензенты:

  1. д.м.н., Валиев Эркин Юлдашевич
  2. к.м.н., Мирзаев Шавкат Хусанович

Автореферат Ахмедиева Т.М.

1 2 3